Brocēnu siltums

Aktualitātes

Turpinās būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

03.09.2018.

Informējam, ka turpinās būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Būvdarbu veicējs ir pabeidzis ūdensvadu, kanalizācijas spiedvadu un pašteces kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūves darbus. Pabeigti Upes ielas seguma atjaunošanas darbi. Šobrīd tiek veikti kanalizācijas un ūdensvadu atzaru izbūves darbi.

Būvdarbu veicējs līdz 15.09.2018. plāno veikt Lielcieceres ielas seguma atjaunošanas darbus - atjaunojot asfaltbetona segumu virs cauruļvadu izbūves tranšejām.

Atgādinām, ka pēc kanalizācijas un ūdensvadu atzaru izbūves iedzīvotāji var veikt kanalizācijas pieslēguma izbūvi. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, lūdzam kontaktēties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, Tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

SIA "BROCĒNU SILTUMS" asenizācijas un šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanas pakalpojuma izcenojums

Ar 2018. gada 1. augustu SIA „BROCĒNU SILTUMS” stājas spēkā sekojoši izcenojumi par asenizācijas pakalpojumu un maksa par šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

1.

Asenizācijas pakalpojumi Brocēnu pilsētā

Muca 3.6 m3

17,93

2.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (līdz 24 km vienā virzienā)

Muca 3.6 m3

22,56

3.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (virs 25 km vienā virzienā, bet sākot ar 31 km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km – 0,55 euro bez PVN)

Muca 3.6 m3

24,79

4.

Šķidro sadzīves atkritumu vešana uz uzņēmuma utilizācijas vietu

m3

2,394

Turpinās būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

04.07.2018.

Informējam, ka turpinās būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Pabeigta pašteces kanalizācijas maģistrālā tīkla un atzaru izbūve Upes un Kalna ielās. Šobrīd tiek veikti pašteces kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūves darbi Krasta ielā, kā arī plānots uzsākt hidrantu un ūdensapgādes tīklu savienojumu izbūvi. 

Būvdarbu veicējs līdz 01.08.2018. plāno veikt Upes ielas seguma atjaunošanas darbus, atjaunojot asfaltbetona segumu virs cauruļvadu izbūves tranšejām.

Būvdarbu veicējs - Pilnsabiedrība “WesLat” darbus veiks arī brīvdienās, vienlaikus būvdarbu veicējam ir uzdots brīvdienās veikt tādus darbus, kas ir mazāk traucējoši būvdarbu tuvumā esošo māju iedzīvotājiem.

Atgādinām, ka jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, lūdzam kontaktēties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, Tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves kārtību projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros

29.05.2018.

Informējam, ka SIA “BROCĒNU SILTUMS” ir sagatavojis kārtību, kādā privātmāju īpašnieki var veikt pieslēgšanos pie jaunajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem:

  1. Būvdarbu veicējs – PS “Weslat” veicot maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, sazināsies ar konkrētās ielas māju iedzīvotājiem, lai precizētu ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālo tīklu atzaru izbūves vietas līdz īpašuma robežai.
  2. Īpašnieki vai to pilnvarotās personas iesniedz SIA “BROCĒNU SILTUMS” iesniegumu par nepieciešamību pieslēgties kanalizācijas un/vai ūdensapgādes tīklam (pievienojot īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī zemes robežplānu);
  3. Saskaņojot ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” pārstāvjiem (veicot īpašuma apsekošanu) veic pieslēguma izbūvi no īpašuma līdz izbūvētajam maģistrālo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu atzaram. Norādām, ka pieslēguma izbūvi var veikt pats īpašnieks, vai tā nolīgts darbu veicējs. Nepieciešamības gadījumā SIA “BROCĒNU SILTUMS” nodrošinās iespēju veikt pieslēgumu izbūves darbus (kanalizācijas pieslēguma izbūve – 55 EUR/metrā, ūdensapgādes pieslēguma izbūve – 20 EUR/metrā), vienlaikus norādām, ka izmaksas var mainīties sarežģītu darbu izpildei.
  4. Pēc pieslēguma izbūves SIA “BROCĒNU SILTUMS” veic atzīmi zemes robežplānā, norādot pieslēgumu izbūves shēmu.
  5. Īpašnieks vai tā pilnvarotā persona pēc pieslēguma izbūves un atzīmes veikšanas zemes robežplānā, noslēdz līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” par kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.
  6. Izbūvētos kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus būs iespējams izmantot pēc sistēmu pārbaudes un būvdarbu līguma izpildes – ne agrāk kā BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

<< 1 | 2 | 3 | 4