Brocēnu siltums

Aktualitātes

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves kārtību projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros

29.05.2018.

Informējam, ka SIA “BROCĒNU SILTUMS” ir sagatavojis kārtību, kādā privātmāju īpašnieki var veikt pieslēgšanos pie jaunajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem:

  1. Būvdarbu veicējs – PS “Weslat” veicot maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, sazināsies ar konkrētās ielas māju iedzīvotājiem, lai precizētu ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālo tīklu atzaru izbūves vietas līdz īpašuma robežai.
  2. Īpašnieki vai to pilnvarotās personas iesniedz SIA “BROCĒNU SILTUMS” iesniegumu par nepieciešamību pieslēgties kanalizācijas un/vai ūdensapgādes tīklam (pievienojot īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī zemes robežplānu);
  3. Saskaņojot ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” pārstāvjiem (veicot īpašuma apsekošanu) veic pieslēguma izbūvi no īpašuma līdz izbūvētajam maģistrālo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu atzaram. Norādām, ka pieslēguma izbūvi var veikt pats īpašnieks, vai tā nolīgts darbu veicējs. Nepieciešamības gadījumā SIA “BROCĒNU SILTUMS” nodrošinās iespēju veikt pieslēgumu izbūves darbus (kanalizācijas pieslēguma izbūve – 55 EUR/metrā, ūdensapgādes pieslēguma izbūve – 20 EUR/metrā), vienlaikus norādām, ka izmaksas var mainīties sarežģītu darbu izpildei.
  4. Pēc pieslēguma izbūves SIA “BROCĒNU SILTUMS” veic atzīmi zemes robežplānā, norādot pieslēgumu izbūves shēmu.
  5. Īpašnieks vai tā pilnvarotā persona pēc pieslēguma izbūves un atzīmes veikšanas zemes robežplānā, noslēdz līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” par kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.
  6. Izbūvētos kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus būs iespējams izmantot pēc sistēmu pārbaudes un būvdarbu līguma izpildes – ne agrāk kā BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Turpinās būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

25.04.2018.

Informējam, ka turpinās būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Šobrīd tiek veikti ūdensvada izbūves darbi Krasta ielā un pašteces kanalizācijas darbi Upes ielā.

Būvdarbu veicējs - Pilnsabiedrība “WesLat” darbus veiks arī brīvdienās, vienlaikus būvdarbu veicējam ir uzdots brīvdienās veikt tādus darbus, kas ir mazāk traucējoši būvdarbu tuvumā esošo māju iedzīvotājiem. 

Būvdarbu veicējs ir informējis, ka periodā 03.05.2018. – 06.05.2018. būvdarbu izpilde tiks pārtraukta.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Uzsākta būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

16.04.2018.

Informējam, ka ir uzsākta būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Būvdarbu veicējs - Pilnsabiedrība “WesLat” sākotnēji veiks ūdensvada izbūvi Upes un Kalna ielās, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi, kā arī kanalizācijas izbūvi Upes ielā.

Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. 

Māju īpašniekiem aicinām būt aktīviem un izmantot iespēju pieslēgties pie jaunizbūvētajām komunikācijām, par pieslēguma risinājumu pirms tam vienojoties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”.

Informējam, ka pieslēgšanās pie jaunizbūvētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tiks veikta pēc visu būvdarbu izpildes, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pārbaudes un dezinfekcijas.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam, būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā, līdz 2018. gada 5. decembrim 

Kopumā projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem, Upes, Lielcieceres, Krasta un Kalna ielās, iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “BROCĒNU SILTUMS” līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Uzsākta projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošana

13.12.2017.

Informējam, ka SIA “Brocēnu siltums” šā gada 14. novembrī ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru ir parakstījis līgumu Nr.5.3.1.0/17/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” īstenošanu. Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums 380 248.00 EUR apmērā (50.06% no Projekta attiecināmajiem izdevumiem). Projekta ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem, Upes, Lielcieceres, Krasta un Kalna ielās, iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “Brocēnu siltums” līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus.

Projekta īstenošanai š.g. 5. decembrī ar Pilnsabiedrību “WesLat” ir parakstīts būvdarbu līgums, kā arī š.g. 6. decembrī ar SIA “Lakalme” ir parakstīts līgums par projekta ietvaros paredzēto būvdarbu būvuzraudzību.

Līguma parakstīšana

Būvdarbu līgumu paraksta SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis Uģis Vīksna un Pilnsabiedrības “WesLat” pilnvarotā persona Vladimirs Dolgins

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, būvdarbu izpildi plānots uzsākt 2018. gada sākumā, būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā, līdz 2018. gada 5. decembrim.

Būvdarbu veicējs informēs iedzīvotājus par plānotajiem būvdarbiem, darbu izpildes posmiem gan rakstiski, gan arī nepieciešamā informācija tiks izvietota SIA “Brocēnu siltums” mājaslapā.

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes loceklis, Uģis Vīksna

Iepirkums

Par projekta “Upes, Stūra, Kalna, Krasta, Skolas un Lielcieceres ielu ārējās kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve Brocēnu pilsētā” norises gaitu.

Projekts tiek realizēts projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības 2. kārta” ietvaros.

Pēdējā laikā daudzi Brocēnu pilsētas iedzīvotāji vēršas pie uzņēmuma SIA „Brocēnu Siltums” darbiniekiem un interesējas par kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūves projekta virzību un iespējamiem realizācijas termiņiem. Ņemot vērā Brocēnu iedzīvotāju interesi par projekta norises gaitu, informējam sekojošo:

Projekta “Brocēnu ūdenssaimniecības attīstības 2. kārta” ietvaros ir paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas vadus 2409 m kopgarumā, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju, kanalizācijas spiedvadu 370 m garumā, un ūdensvada tīklus 2520 m kopgarumā. Centralizētajam kanalizācijas tīklam paredzēts izveidot 86 jaunus pieslēgumus, nodrošinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus 239 iedzīvotājiem.

SIA „Brocēnu Siltums” darbu pie sagatavošanas darbiem projekta realizācijai uzsāka 2014. gadā. Sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību, lai sakārtotu ūdensapgādes sistēmas infrastruktūru Upes, Stūra, Kalna, Krasta un Lielcieceres ielu privātmāju rajonā, kurā, komunikācijas vēsturiski ir izbūvētas haotiski (pa dārziem, no mājas uz māju) un vietām nav zināma pat ūdensvada atrašanās vieta, tika pieņemts lēmums paralēli centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei, izbūvēt arī jaunu ūdensapgādes sistēmu, projektējot to zem ielas braucamās daļas. Pēc SIA „Brocēnu Siltums” pasūtījuma, tika izstrādāts topogrāfiskais plāns veicamo darbu rajonam. Veikta teritorijas ģeoloģiskā izpēte un uzsākti projektēšanas darbi. Uzņēmuma darbinieki, projektēšanas procesa ietvaros, ar māju īpašniekiem saskaņoja vēlamās kanalizācijas un ūdensvadu pieslēguma vietas.

Pēc vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pieprasījuma 2015. gadā SIA „Brocēnu Siltums” sagatavoja veicamo darbu plānu, plānoto darbu finansējuma apjomus, darbu izpildes grafiku un sniedza atskaites par plānotā projekta realizāciju. 2015. gada 16. septembrī tika saņemta informācija par to, ka projekta realizācijai maksimāli iespējamais atbalsta apjoms no ES Kohēzijas fonda, kuru būs iespējams izlietot tikai kanalizācijas tīklu izbūvei būs 380 247,50 EUR. 2017.gada 12.aprīlī Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA), kas ir ES Kohēzijas fonda finanšu līdzekļu administratore informēja SIA „Brocēnu Siltums”, ka sākusies ūdenssaimniecības projektu pieteikumu iesniegšana. 2017. gada 16. oktobrī tika saņemta CFLA vēstule par projekta pieteikuma apstiprināšanu un pieejamo ES Kohēzijas fonda finansējumu. Tā kā projekta kopējās izmaksas ir 785155,00 EUR, bet ES Kohēzijas fonda finansējums ir 380247,50 EUR, tad Brocēnu novada pašvaldība pieņēma lēmumu projekta realizācijai ieguldīt uzņēmumā 300000 EUR un sniegt galvojumu SIA “Brocēnu siltums” par 91642,50 EUR kredīta ņemšanai Valsts kasē. Šobrīd sagatavošanas stadijā ir sadarbības līgums ar CFLA, kuru paredzēts parakstīt līdz 20.novembrim, pēc kura parakstīšanas tiks parakstīts līgumu ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Līguma nosacījumos būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Vērtējot laika apstākļus, lai šaurās ieliņas nepārvērstu neizbraucamās dangās, plānotais tīklu izbūves sākums varētu būt 2018.gada marts/aprīlis un Būvdarbi varētu noslēgties 2018. gada novembrī.

SIA„Brocēnu Siltums”
valdes loceklis Uģis Vīksna

<< 1 | 2 | 3