Brocēnu siltums

Aktualitātes

Par parādiem

Dzīvojamās mājas iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties par to, ka viņu samaksātā nauda par mājas apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem tiks izmantota viena vai otra dzīvokļa īpašnieka parāda segšanai. Par dzīvokļa īpašumu atbildīgs ir pats dzīvokļa īpašnieks, tai skaitā arī par dzīvoklī saņemtajiem pakalpojumiem un rēķinu savlaicīgu apmaksu.

Godprātīgo klientu samaksātā nauda par mājas pārvaldīšanu, kā arī saņemtajiem pakalpojumiem nekādā gadījumā netiek un netiks izmantota, lai segtu citu dzīvokļu īpašnieku parādus.

BS ir dažādi klienti, arī tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Atgādinām, ka BS šādos gadījumos nāk pretī, piedāvājot iespēju veikt parāda pakāpenisku nomaksu. Diemžēl ne vienmēr klienti izrāda interesi konstruktīvam risinājumam. Gadījumā, ja klientam izveidojies parāds, BS sūta atgādinājumu par nepieciešamību veikt parāda apmaksu. Ja klients nereaģē uz atgādinājumu, tiek sūtīts brīdinājums par to, ka pārvaldnieks izmantos tiesības vērsties tiesā par parāda piedziņu, un tikai tad tiek uzsākts parāda piedziņas process. Jāuzsver, ka ikviens klients BS ir svarīgs, tāpēc BS sākotnēji vienmēr piedāvā vienoties par labprātīgu parāda atmaksu. Ja klients, kuram izveidojies parāds, neizrāda ne interesi, ne atsaucību, pārvaldnieks aizstāvot pārējo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, vēršas pret dzīvokļa īpašnieku, kas neveic rēķinu apmaksu par dzīvokļa īpašumā saņemtajiem un kopīpašumam nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja
SIA „Brocēnu siltums” namu pārvaldniece
Dace Vītoliņa, tālr. 28662272

Informācija par PVN piemērošanas kārtību

Informējam, ka sakarā ar Grozījumiem „Likumā par pievienotās vērtības nodokli”, ar 2016. gada 1. jūliju, maksai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumiem tiks piemērots PVN, t.i., 21% likme. Izmaiņas par apsaimniekošanas pakalpojumiem būs redzamas piestādītajos rēķinos par 2016. gada jūlija mēnesi.

Aktuāla informācija visiem iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu mājas renovācija un siltumnoturības uzlabošana

(Iespējams Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums 50–60% apmērā no visu darbu izmaksām, t.sk. energoaudita izmaksām)

SIA „Brocēnu Siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par jūsu mājas renovāciju ar siltināšanu, kas nākotnē ļautu ekonomēt jūsu maksājumus par apkuri un ūdens uzsildīšanu, uzlabot ēkas vizuālo stāvokli, paaugstināt īpašuma vērtību.

Lai panāktu mazāku maksu par siltumenerģiju, ir tikai viens ceļš – racionāla un taupīga saņemtās siltumenerģijas izlietošana. Mūsu dzīvojamās mājas, kas celtas pēckara periodā (1950.-1990.g.), ir ar zemu siltuma noturību – siltumenerģija aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu.

Iedzīvotājiem finansiāli izdevīgāk ir veikt mājas siltināšanu un atmaksāt kredītu, panākot sava dzīvokļa vērtības pieaugumu un iespēju dzīvot sakārtotā un komfortablā vidē, nekā nedarīt neko un maksāt par pašreizējo enerģijas patēriņu, un šī maksa, kā liecina pieredze, ir lielāka par siltinātas mājas siltumenerģijas patēriņa un kredīta atmaksas kopējo maksājumu.

Daudzdzīvokļu mājas renovācija nozīmē ēkas kapitālremontu, nemainot tās konstrukcijas īpatnības un plānojumu. Veicot renovācijas darbus, iespējams veikt ēkas siltināšanu, kas iedzīvotājiem dod iespēju ietaupīt, kā arī veikt būvkonstrukciju un inženiersistēmu uzlabošanas darbus un citas ēkas atjaunošanai nepieciešamos darbus. Renovācija sevī ietver mājas logu un durvju nomaiņu, jumta un pagraba siltināšanu, siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, kāpņu telpas remontu, kvēlspuldžu nomaiņu pret ekonomiskajām spuldzēm, u.c.

Kā sagatavoties savas dzīvojamās mājas renovācijas uzsākšanai?

Priekšnoteikums mājas renovācijas uzsākšanai – dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošana.

Biedrības reģistrācija Uzņēmumu reģistrā aizņem vien 1 nedēļu un tās izveidošana izmaksā ap 20 eiro;

Svarīgi!!! Biedrības izveidošana nozīmē iespēju pretendēt uz valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības un citu finanšu atbalstu dzīvojamo māju energoauditiem un renovācijai. Lai izveidotu biedrību (DzĪB), ir jāpieņem lēmums ne mazāk kā 51% dzīvokļu īpašnieku.

Mājas renovācijas (siltināšanas) uzsākšanai ir šādi darbības posmi:
 1. Pirmsaudita ēkas energoefektivitātes novērtējums. Novērtējuma dati sniedz informāciju par mājas pašreizējo stāvokli un ir nepieciešami, sagatavojot pieteikumu energoaudita uzsākšanai;
 2. Energoaudits. Energoaudita rezultātā būs iespējams saņemt uz aprēķiniem balstītus konkrētus priekšlikumus renovācijas darbu veikšanai, renovācijas izmaksu novērtējumu, kā arī renovācijas rezultātā sagaidāmo enerģijas ietaupījuma prognozi. Energoaudita rezultāti ir izejas dati ēkas renovācijas darbu publiskajam iepirkumam.
 3. Mājas tehniskā apsekošana, projekta un tāmes izstrāde;
 4. DzīB lēmums par renovāciju;
 5. Finansējuma piesaiste – Ekonomikas ministrijas ES fondos līdzekļi māju siltināšanai uz doto brīdi nav pieejami, valdība ES fondu līdzfinansējumu sola 2016.gada pavasarī, sīkāk sižetā https://www.youtube.com/watch?v=e2Ev_bH7oH0
 6. Iepirkuma procedūra būvnieka izvēlei.
Jūsu ieguvumi pēc renovācijas darbu pabeigšanas:
 • uzlabots ēkas vizuālais izskats;
 • pieaug īpašuma vērtība;
 • samazinās izdevumi par siltumenerģiju;
 • uzlabojas mājas iedzīvotāju komforta līmenis, katram ir iespēja savā dzīvoklī ieregulēt vēlamo telpu temperatūru, un maksāt tikai par sava dzīvokļa apkurei izlietoto siltumenerģiju;
 • samazinās izdevumu risks par neparedzētiem remontdarbiem;
 • īpašnieki iegūst sakārtotu mājokli, kuru ir vieglāk uzturēt un pārvaldīt;
 • palielinās mājas mūža ilgums.

Informācija par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem ir pieejama arī internetā: europrojects.lv, em.gov.lv, liaa.gov.lv, building.lv un vissnotiek.lv.

Ieskatam daži TV sižeti par renovāciju pozitīvajiem piemēriem:
Valmierā: https://www.youtube.com/watch?v=SdIjhAasgkQ
Jēkabpilī: https://www.youtube.com/watch?v=DnmVKZ32LOE
Saldū: https://www.youtube.com/watch?v=Do3jzM7zufk

Informācija par kavētiem maksājumiem

SIA „Brocēnu Siltums” brīdina, ka no 2015.gada 1.jūnija, kavētajiem maksājumiem bez atgādinājuma nākamajā dienā pēc maksājuma termiņa beigu dienas tiks aprēķināti likumiskie nokavējuma procenti 0,5 % apmērā mēnesī (Civillikums 1765.panta 3.daļa).

Kavējuma gadījumā saņemtais maksājums, vispirms, tiks ieskaitīts nenomaksātos procentos (Civillikuma 1843.pants).

SIA “Brocēnu Siltums” administrācija
Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads,
tālrunis uzziņām 63865758

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķina izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

SIA „Brocēnu siltums” vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka kopš 2013.gada 1.oktobra stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu", kas nosaka (17.punkts) - par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, un tas ir attiecināms arī uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aprēķinu veic atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam.

Šie noteikumi attiecināmi uz tām mājām, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, un tās galvenokārt ir mājas, kuras Brocēnos un Brocēnu novadā apsaimnieko SIA „Brocēnu siltums”.

Līdz 2013.gada 1.oktobrim maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķināja proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo deklarēto personu skaitam. No 1.oktobra – daudzdzīvokļu  dzīvojamā ēkā atsevišķo īpašumu skaitam. Tātad uz augstākminēto grozījumu pamata maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iekasē arī dzīvokļa iemītnieku prombūtnes laikā.

Iedzīvotājiem ir iespēja atgriezties pie līdzšinējās kārtības, proti, maksāt par atkritumu apsaimniekošanu proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, bet tādā gadījumā obligāts ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju kopīgi pieņemts lēmums, ka kārtība paliek iepriekšējā. Vienlaicīgi iedzīvotāji var lemt arī par to, lai pie viņu mājas tiktu novietots atsevišķs sadzīves atkritumu konteiners, kuru izmantos tikai konkrētā māja. Lēmumi jāpieņem Dzīvokļu īpašuma likuma paredzētajā kārtībā – dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi savstarpēji vienojoties.

Informācija, kādā veidā tiks aprēķināta maksa par atkritumiem tika ievietota rēķinos, SIA „Brocēnu siltums” mājas lapā un pārrunāta lielākajā daļā SIA „Brocēnu siltums” rīkotajās mājas iedzīvotāju kopsapulcēs. Tāpat informācija bija atrodama masu saziņas līdzekļos, kuros informāciju ievietoja atbildīgās valsts iestādes, kas šādus grozījumus izstrādāja un pieņēma.

Neskaidrību gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām – vecākajiem jāvēršas SIA „Brocēnu siltums” personīgi vai zvanot uz tālr. 63865550.

SIA Brocēnu siltums” namu pārvaldniece Dace Vītoliņa

1 | 2 | 3 | 4