Brocēnu siltums

Aktualitātes

Tagad ūdens skaitītāju rādījumus iespējams nodot arī internetā

Sākot ar 2017. gada februāri, SIA “Brocēnu Siltums” klienti ūdens skaitītāju rādījumus var nodot arī internetā, speciāli šim mērķim izveidotā klientu portālā: skaititaji.brocenusiltums.lv.

Papildus skaitītāju rādījumu nodošanai, portālā ērti iespējams apskatīt arī ūdens patēriņu iepriekšējajos mēnešos un redzēt skaitītāju derīgumu termiņu. Nākotnē to plānots papildināt arī ar citām funkcijām.

Lai sāktu lietot klientu portālu, jums tajā jāreģistrējas, norādot savu “Brocēnu Siltums” klienta numuru, e-pasta adresi un paša izvēlētu paroli.

Klientu portāls atbilst visiem mūsdienu tehnoloģiju standartiem un ir ērti lietojams gan galda datorā, gan planšetdatorā vai mobilajā telefonā. Tāpat ir padomāts arī par jūsu datu drošību, jo portālā izmantota HTTPS tehnoloģija – līdzīgi kā intenretbankās un sociālajos tīklos.

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu un tam nepieciešamo finansējumu

SIA „Brocēnu Siltums” (turpmāk tekstā - BS) kā pakalpojumu sniedzējs (pārvaldnieks) dzīvojamo māju kopīpašniekiem - dzīvokļu īpašniekiem, ir ļoti pateicīgs tiem klientiem, kuri arvien vairāk iesaistās sava īpašuma pārvaldīšanas procesos, lai sadarbībā ar mūsu uzņēmumu rastu tieši savai mājai/dzīvokļu īpašniekiem piemērotākos risinājumus.

Katras dzīvojamās mājas dzīvotspējas pamatā ir finansējums. Dzīvojamās mājas pārvaldnieks var nodrošināt pārvaldīšanas procesu mājai tikai tās īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros, kā tas noteikts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

Līdz šim BS kā pašvaldības pilnvarotais pārvaldnieks nodrošināja vairumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Brocēnu pilsētā tā saukto „piespiedu apsaimniekošanu”, nodrošinot obligātās pārvaldīšanas darbības līdz likumā paredzētajam brīdim, kad dzīvokļu īpašnieki pārņems mājas savā valdījumā.

BS piespiedu apsaimniekošanā šobrīd ir dzīvojamās mājas, kurām ir lielāks vai mazāks finanšu līdzekļu uzkrājums. Diemžēl ir arī liela daļa tādu dzīvojamo māju, kurām ir izveidojies parāds (galvenokārt "iekrāts" iepriekšējos gados, kad visām dzīvojamām mājām apsaimniekošanas maksa bija noteikta vienādā apmērā, nevis atbilstoši katras mājas vajadzībām). Neskatoties uz atsevišķām mājām nepietiekamo pārvaldīšanas maksu, SIA "Brocēnu Siltums" veica arī šo pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, nodrošināja siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, atkritumu izvešanu, kā arī elektroenerģijas padevi dzīvojamo māju kopīpašumā esošajai daļai, veica sanitāro kopšanu, komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi u.c. obligātās pārvaldīšanas darbības. Turpmāk augstākminēto darbību nodrošināšanai apsaimniekošanas maksa būs atbilstoša katrai mājai individuāli.

Vēršam uzmanību, ka „piespiedu apsaimniekošanas” funkcija nav paredzēta ilgtermiņā, tāpēc dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt pietiekami aktīviem, lai uzņemtos atbildību par savu īpašumu, nodrošinot mājas pārvaldīšanai finansējumu, kas atbilstu katras dzīvojamās mājas vajadzībām, pamatotiem aprēķiniem un mērķtiecīgi veidotu dzīvojamai mājai uzkrājumu, kura izlietošana jānosaka atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam. Tieši dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums - kādus remonta darbus veikt nākamajā kalendārajā gadā, ja dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu uzkrājums ir pietiekams tā veikšanai, kādu nepieciešamā finanšu līdzekļu uzkrājuma izveides termiņu noteikt nākamajos gados veicamajiem remonta darbiem.

BS šobrīd ir konstruktīvi uzsācis dzīvojamo māju sapulču organizēšanu dzīvojamām mājām un/vai lēmumu projektu sagatavošanu, kas attiecas uz māju pārņemšanas procesu un ar pārvaldīšanas procesu saistīto izmaksu piedāvājumu sagatavošanu katrai dzīvojamai mājai individuāli.

Apsaimniekošanas maksā, ja dzīvokļu īpašnieki, pārņemot māju nolems uzticēt mājas pārvaldīšanu arī turpmāk BS, ir iekļautas pozīcijas obligāti veicamo darbību nodrošināšanai un atlīdzība par mājas pārvaldīšanu, kā arī tiek piedāvāts lemt par citu pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu (uzkrājumu veidošana mājas uzlabošanai un attīstīšanai).

Tādu ēku dzīvokļu īpašniekiem, kurās ir mazāk kā 12 dzīvokļi, būtu rūpīgi jāizrēķina, vai izdevīgāk nebūtu apsaimniekošanu uzņemties pašiem, ikdienas apsaimniekošanas darbus veicot pašu spēkiem un veidot uzkrājumus, no kuriem tad tiktu paveikti sarežģītāki un dārgāki apsaimniekošanas uzdevumi.

Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu pašiem, var minēt, ka šim procesam ir gan ieguvumi, gan trūkumi, piemēram - ja dzīvojamo māju pārvalda īpašnieku pilnvarota fiziska persona, ne vienmēr iedzīvotājiem būs finansiāli izdevīgi pašiem „cīnīties" ar dzīvokļu īpašniekiem, kas savlaicīgi neveic rēķinu apmaksu. Tie ir gan tiesvedības izdevumi, gan arī papildus finanšu resursi, kas nepieciešami pakalpojumu sniedzēju rēķinu savlaicīgai apmaksai, lai pakalpojumu piegāde netiktu pārtraukta. Rezultātā godprātīgajiem mājas iedzīvotājiem var rasties papildus izdevumi parādu piedziņai, gan arī par pakalpojuma sniedzēju rēķinu daļas apmaksu, ko nav samaksājis dzīvokļa īpašnieks - parādnieks. Protams, šos izdevumus, ieguldot darbu, laiku un finanšu resursus, iespējams atgūt, taču ne tiesvedības rezultātu, ne laiku parāda atguvei nav iespējams paredzēt.

Ikviens dzīvokļu īpašnieks ir aicināts iesaistīties mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesos, lemjot par to, kādus uzdevumus dot savam pārvaldniekam. Dzīvokļu īpašnieku kopība sadarbībā ar pārvaldnieku var paveikt ļoti daudz - tieši tāpēc ir svarīga aktīva dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanās, it sevišķi kopības lēmumu pieņemšanā.

Svarīgākais nosacījums, lai tiktu veikti nepieciešamie dzīvojamās mājas uzturēšanas darbi - dzīvokļu īpašniekiem savstarpēji jāvienojas par kopēju lēmumu, saprotot, ka katra dzīvokļa īpašuma sastāvā vienlaicīgi ietilpst dzīvojamās mājas jeb kopīpašuma domājamā daļa.

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas izdevumiem - pārvaldnieka pienākumos ietilpst gan ikdienas darbu veikšana, piemēram, apsekošanas, valsts karoga izkāršana svētku vai sēru dienās, gan svarīgāku, bet bieži neredzamu pasākumu organizēšana - darbs ar parādniekiem, nepārtraukta mājas maksājumu un tai sniegto pakalpojumu nodrošināšana, u.c. Tāpat pārvaldnieka pienākumos ietilpst visu normatīvo aktu pārzināšana un izpilde, kas laika gaitā mēdz mainīties un attīstīties, kā rezultātā pastāvīgi ir jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem.

BS saviem klientiem, klātienē un telefoniski skaidrojot, piedāvā iespēju iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu un ar to saistītajām izmaksām un ieņēmumiem. Ik gadu BS sagatavo dzīvojamo māju ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo gadu. Pārskatā pa pozīcijām tiek norādīti visi faktiskie finanšu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi par iepriekšējo kalendāro gadu.

Par parādiem

Dzīvojamās mājas iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties par to, ka viņu samaksātā nauda par mājas apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem tiks izmantota viena vai otra dzīvokļa īpašnieka parāda segšanai. Par dzīvokļa īpašumu atbildīgs ir pats dzīvokļa īpašnieks, tai skaitā arī par dzīvoklī saņemtajiem pakalpojumiem un rēķinu savlaicīgu apmaksu.

Godprātīgo klientu samaksātā nauda par mājas pārvaldīšanu, kā arī saņemtajiem pakalpojumiem nekādā gadījumā netiek un netiks izmantota, lai segtu citu dzīvokļu īpašnieku parādus.

BS ir dažādi klienti, arī tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Atgādinām, ka BS šādos gadījumos nāk pretī, piedāvājot iespēju veikt parāda pakāpenisku nomaksu. Diemžēl ne vienmēr klienti izrāda interesi konstruktīvam risinājumam. Gadījumā, ja klientam izveidojies parāds, BS sūta atgādinājumu par nepieciešamību veikt parāda apmaksu. Ja klients nereaģē uz atgādinājumu, tiek sūtīts brīdinājums par to, ka pārvaldnieks izmantos tiesības vērsties tiesā par parāda piedziņu, un tikai tad tiek uzsākts parāda piedziņas process. Jāuzsver, ka ikviens klients BS ir svarīgs, tāpēc BS sākotnēji vienmēr piedāvā vienoties par labprātīgu parāda atmaksu. Ja klients, kuram izveidojies parāds, neizrāda ne interesi, ne atsaucību, pārvaldnieks aizstāvot pārējo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, vēršas pret dzīvokļa īpašnieku, kas neveic rēķinu apmaksu par dzīvokļa īpašumā saņemtajiem un kopīpašumam nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja
SIA „Brocēnu siltums” namu pārvaldniece
Dace Vītoliņa, tālr. 28662272

Informācija par PVN piemērošanas kārtību

Informējam, ka sakarā ar Grozījumiem „Likumā par pievienotās vērtības nodokli”, ar 2016. gada 1. jūliju, maksai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumiem tiks piemērots PVN, t.i., 21% likme. Izmaiņas par apsaimniekošanas pakalpojumiem būs redzamas piestādītajos rēķinos par 2016. gada jūlija mēnesi.

Aktuāla informācija visiem iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu mājas renovācija un siltumnoturības uzlabošana

(Iespējams Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums 50–60% apmērā no visu darbu izmaksām, t.sk. energoaudita izmaksām)

SIA „Brocēnu Siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par jūsu mājas renovāciju ar siltināšanu, kas nākotnē ļautu ekonomēt jūsu maksājumus par apkuri un ūdens uzsildīšanu, uzlabot ēkas vizuālo stāvokli, paaugstināt īpašuma vērtību.

Lai panāktu mazāku maksu par siltumenerģiju, ir tikai viens ceļš – racionāla un taupīga saņemtās siltumenerģijas izlietošana. Mūsu dzīvojamās mājas, kas celtas pēckara periodā (1950.-1990.g.), ir ar zemu siltuma noturību – siltumenerģija aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu.

Iedzīvotājiem finansiāli izdevīgāk ir veikt mājas siltināšanu un atmaksāt kredītu, panākot sava dzīvokļa vērtības pieaugumu un iespēju dzīvot sakārtotā un komfortablā vidē, nekā nedarīt neko un maksāt par pašreizējo enerģijas patēriņu, un šī maksa, kā liecina pieredze, ir lielāka par siltinātas mājas siltumenerģijas patēriņa un kredīta atmaksas kopējo maksājumu.

Daudzdzīvokļu mājas renovācija nozīmē ēkas kapitālremontu, nemainot tās konstrukcijas īpatnības un plānojumu. Veicot renovācijas darbus, iespējams veikt ēkas siltināšanu, kas iedzīvotājiem dod iespēju ietaupīt, kā arī veikt būvkonstrukciju un inženiersistēmu uzlabošanas darbus un citas ēkas atjaunošanai nepieciešamos darbus. Renovācija sevī ietver mājas logu un durvju nomaiņu, jumta un pagraba siltināšanu, siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, kāpņu telpas remontu, kvēlspuldžu nomaiņu pret ekonomiskajām spuldzēm, u.c.

Kā sagatavoties savas dzīvojamās mājas renovācijas uzsākšanai?

Priekšnoteikums mājas renovācijas uzsākšanai – dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošana.

Biedrības reģistrācija Uzņēmumu reģistrā aizņem vien 1 nedēļu un tās izveidošana izmaksā ap 20 eiro;

Svarīgi!!! Biedrības izveidošana nozīmē iespēju pretendēt uz valsts, ES struktūrfondu, pašvaldības un citu finanšu atbalstu dzīvojamo māju energoauditiem un renovācijai. Lai izveidotu biedrību (DzĪB), ir jāpieņem lēmums ne mazāk kā 51% dzīvokļu īpašnieku.

Mājas renovācijas (siltināšanas) uzsākšanai ir šādi darbības posmi:
 1. Pirmsaudita ēkas energoefektivitātes novērtējums. Novērtējuma dati sniedz informāciju par mājas pašreizējo stāvokli un ir nepieciešami, sagatavojot pieteikumu energoaudita uzsākšanai;
 2. Energoaudits. Energoaudita rezultātā būs iespējams saņemt uz aprēķiniem balstītus konkrētus priekšlikumus renovācijas darbu veikšanai, renovācijas izmaksu novērtējumu, kā arī renovācijas rezultātā sagaidāmo enerģijas ietaupījuma prognozi. Energoaudita rezultāti ir izejas dati ēkas renovācijas darbu publiskajam iepirkumam.
 3. Mājas tehniskā apsekošana, projekta un tāmes izstrāde;
 4. DzīB lēmums par renovāciju;
 5. Finansējuma piesaiste – Ekonomikas ministrijas ES fondos līdzekļi māju siltināšanai uz doto brīdi nav pieejami, valdība ES fondu līdzfinansējumu sola 2016.gada pavasarī, sīkāk sižetā https://www.youtube.com/watch?v=e2Ev_bH7oH0
 6. Iepirkuma procedūra būvnieka izvēlei.
Jūsu ieguvumi pēc renovācijas darbu pabeigšanas:
 • uzlabots ēkas vizuālais izskats;
 • pieaug īpašuma vērtība;
 • samazinās izdevumi par siltumenerģiju;
 • uzlabojas mājas iedzīvotāju komforta līmenis, katram ir iespēja savā dzīvoklī ieregulēt vēlamo telpu temperatūru, un maksāt tikai par sava dzīvokļa apkurei izlietoto siltumenerģiju;
 • samazinās izdevumu risks par neparedzētiem remontdarbiem;
 • īpašnieki iegūst sakārtotu mājokli, kuru ir vieglāk uzturēt un pārvaldīt;
 • palielinās mājas mūža ilgums.

Informācija par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem ir pieejama arī internetā: europrojects.lv, em.gov.lv, liaa.gov.lv, building.lv un vissnotiek.lv.

Ieskatam daži TV sižeti par renovāciju pozitīvajiem piemēriem:
Valmierā: https://www.youtube.com/watch?v=SdIjhAasgkQ
Jēkabpilī: https://www.youtube.com/watch?v=DnmVKZ32LOE
Saldū: https://www.youtube.com/watch?v=Do3jzM7zufk

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10